Stadgar

Stadgar

§ 1 Namn
Förenings namn är Falu Rusdryckessällskap (FRS). 

§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Falun.

§ 3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening.

§ 4 Föreningens syfte
Föreningens syften främjas genom anordnande av möten med provsmakning, föredrag, diskussioner med mera för att sprida kunskap om och kring drycker som till exempel whisky, rom, cognac och öl samt övriga ting inom Livets Goda

§ 5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.

§ 6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§ 7 Medlemskap
Föreningen ska vara öppen för nya medlemmar som har ett seriöst whiskyintresse, men
styrelsen har rätt att införa medlemsstopp.
Åldersgräns för medlemskap är 20 år, kalenderåret.
Medlemskap erhålls efter att ansökan beviljats av styrelsen utsedda personer samt när
inträdesavgift och årsavgift betalats. Medlemmen skall av föreningen påminnas om att
årsavgiften skall betalas innan ett visst datum. Om inbetalning inte skett då, upphör automatiskt
medlemskapet. Årsavgift som betalas in av nya medlemmar efter den 1 september
gäller även för kommande kalenderår.
En medlem som allvarligt skadar, handlar eller uppträder i strid mot föreningens ändamål,
kan avstängas av styrelsen efter ett styrelsemöte. En uteslutning får inte beslutas om inte
medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Ska en avstängning/uteslutning tas
upp måste det framgå av kallelsen till styrelsemötet. Styrelsens beslut skall lämnas skriftligen
till medlemmen och innehålla en motivering.

§ 8 Medlemsavgifter
För täckande av föreningens kostnader uttages inträdes- och årsavgift som fastställs av
föreningens årsmöte.
Inträdesavgift, 100kr
Årsavgift, 400kr

§ 9 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom dess stadgar verka för
föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att
tillse att föreningens bindande regler iakttas, verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen
ska även planera, leda och fördela arbetet inom föreningen samt förvalta föreningens medel.
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, kassör, sekreterare och vid behov en eller flera
ledamöter och suppleanter.
Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
Samtliga styrelseledamöter väljs på högst två (2) år.

§ 10 Revisor
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en revisor och
en revisorssuppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara
medlem i föreningen och väljs alltid på ett år.

§ 11 Valberedning
För att ta fram förslag till personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmötet en
eller två valberedare. Valbar är medlem i föreningen.

§ 12 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.
Kallelse till årsmöte skall mailas till medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet.
Medlemsmotioner skall ha ingetts till styrelsen senast 31 januari varje år.

Årsmötets dagordning
1. Mötet öppnande
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet och tillika
rösträknare
5. Förslag att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens berättelse
8. Kassörens årsrapport
9. Föredragning av revisors berättelse
10. Fastställande av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående
kalenderår
11. Beslut om ansvarsfrihet under den tid som revisionen omfattar
12. Behandling av från styrelsen eller revisorn till årsmötet hänskjutna frågor
13. Behandling av från medlem inkomna motioner
14. Fastställande av inträdesavgift och årsavgift
15. Val av föreningens styrelse
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

 

§ 13 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisor eller minst hälften av förenings medlemmar kräver det skall styrelsen
kalla till extra årsmöte. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst
två veckor i förväg. På extra årsmöte kan endast de ärenden som nämnt i kallelsen behandlas.

§ 14 Firmateckning
Föreningen firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger
kan annan person utses att teckna föreningens firma.

§ 15 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmötet. På styrelsemöten har
endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

§ 16 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmötet eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om
inget annat anges i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst.
Vid lika röstetal på årsmöte respektive styrelsemöte avgörs frågan med lottning.

§ 17 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två
tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring skall ske måste förslaget delges medlemmarna i
kallelsen till årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§ 3), förenings syfte (§ 4), stadgeändring
(§ 17) och upplösning (§ 18) kräver likalydande beslut på två av varande följande årsmöten.

§ 18 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning skall
behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem
medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning skall föreningens skulder betalas.
Därefter skall föreningen tillgångar gå till välgörande ändamål, hur detta skall ske beslutas på
sista årsmötet.

§ 19 Meddelandesätt
Meddelandesätt för FRS är e-post

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>